Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: “Algemene Bepalingen”

Artikel 1: definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2 Bikeprevent, handelend onder
KVK 64877728 te Amersfoort, vrouwenpolder 35, 3825LN.
3. Klant: Een ieder die contractspartij is bij een overeenkomst aangegaan met Bikeprevent
4. Huurder: Een ieder die een huurovereenkomst is aangegaan met Bikeprevent als verhuurder van roerende zaken.
5. Partijen: Bikeprevent.

Artikel 2: toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, offerte aanvragen met akkoord en overeenkomsten van Bikevent daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts worden erkend voor zover zij
door Bikeprevent, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3. De toepasselijkheid van enige door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zal niet leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen, zodat deze volledig in stand blijven.
Voor zover het voorgaande zich voordoet zullen partijen binnen één maand na de nietigheid of
vernietiging in overleg met elkaar treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij indienen voor zover mogelijk het doel en de strekking van de voormalige bepaling als uitgangspunt wordt genomen.

Artikel 3: aanbod
1. De offerte heeft een geldigheidsduur van 3 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
2. De aanbiedingen en prijsopgaven van Bikeprevent zijn tot het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen vrijblijvend, tenzij Bikeprevent uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.
3. Alle aanbiedingen van Bikeprevent zijn gebaseerd op de tot dan toe door de klant verstrekte informatie en Bikeprevent draagt voor de juistheid van die informatie, en voor de gevolgen van onjuiste informatie, geen verantwoordelijkheid, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.
4. De aanbieding is één en ondeelbaar. Bij uitvoering van een deel van de overeenkomst is Bikeprevent niet gehouden dezelfde prijs naar rato te factureren.

Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Bikeprevent
a) een door de klant(offerte akkoord) “voor akkoord” via mail of schriftelijk , opdrachtgeving per mail is bindend
b) een door de klant “voor akkoord” ondertekende offerte heeft ontvangen;

Artikel 4: prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals, reis-, en transportkosten, extra uren tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, waaronder doch niet uitsluitend belastingen, invoerrechten, valutakoersen, wettelijke bepalingen, lonen, premies etc. is Bikeprevent gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Voor zover de klant een natuurlijk persoon betreft niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet, met uitzondering van de prijsstijging die het gevolg is van een wettelijke bepaling.
b) de door Bikeprevent ontvangen mail en akkoord bevonden door de tegen partij via mail of dergelijke toezegging is bindend.
3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.2 behoud Bikeprevent zich het recht voor om de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen.
4. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het op de factuur vermelde bedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of een gedeelte hiervan 1,5% over het factuurbedrag. Voorts is , Bikeprevent alsdan verschuldigd een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de te vorderen hoofdsom. Indien de betalingstermijn van een factuur is overschreden, zijn alle openstaande facturen van Nl evenementen aan de klant terstond opeisbaar en is de klant ook hierover de contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na verzenddatum schriftelijk te worden gemeld, waarna de inhoud van de factuur als juist en aanvaard dient te worden aangemerkt.
6. Het is de klant te allen tijde verboden zijn betalingsverplichting te verrekenen met vorderingen die hij op Bikeprevent heeft of meent te hebben en zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
7. Indien de klant op de vervaldag nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Bikeprevent, bevoegd de nakoming van alle jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied.

Artikel 5: gegevens en informatie
1. De klant is gehouden alle gegevens en/of informatie die Bikeprevent noodzakelijk acht voor het op een juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, aan Bikeprevent te overleggen.
2. Bikeprevent draagt voor de juistheid van gegevens en/of informatie, en voor de gevolgen van onjuiste informatie, geen verantwoordelijkheid, ook niet indien deze informatie van derden afkomstig is.
3. Bikeprevent is nimmer aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens en/of informatie die door of namens de klant zijn aangeleverd, ook indien Bikeprevent deze fouten of tekortkomingen kende of behoorde te kennen.
4. Indien de klant in gebreke blijft met het (tijdig) verstrekken van gegevens en/of bescheiden is Bikeprevent bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Bikeprevent.nl, de desgewenste gegevens en/of bescheiden van de klant heeft ontvangen.
5. Voor schade die de klant lijdt vanwege het opschorten van de overeenkomst door Bikeprevent, ten gevolge van redenen die in de risicosfeer van de klant liggen is, Bikeprevent niet aansprakelijk

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. Ieder der partijen kan de overeenkomst tussentijds door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn. Beëindiging dient schriftelijk en per aangetekende post aan, Bikeprevent, te geschieden.
2. Indien tot tussentijdse beëindiging is overgegaan door de klant, heeft Bikeprevent vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie van de klant, tenzij de aan de beëindiging voorafgaande gelegen feiten en omstandigheden voor risico van Bikeprevent dienen te komen. De schadevergoeding bedraagt minimaal 25% van het bij uitvoering van de overeenkomst te factureren bedrag.
3. Voor zover Bikeprevent, de overeenkomst gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is de klant, ingeval hij de overeenkomst beëindigt, met inachtneming van artikel 6.1 gehouden het openstaande gedeelte van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na beëindiging aan Bikeprevent te voldoen.
4.  Bikeprevent is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, indien de klant enige verplichting op grond van de overeenkomst (of deze algemene voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in geval van faillissement of surséance van de klant, in geval de klant zijn crediteuren een akkoord aanbiedt, door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
5. Het recht zoals omschreven in artikel 7.4 laat het recht van Bikeprevent onverlet om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle betalingsverplichtingen van de klant op grond van deze overeenkomst met betrekking tot de periode voor ontbinding van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

Artikel 7: overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van Bikeprevent onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, al dan niet rechtstreeks van toepassing op Nederland, oproer, burgeroorlog, uitsluiting, gedwongen stilstand, staking, brand, watersnood, epidemieën, ziekte van personeel, in-, uitvoer- of verkoopverbod, sneeuwbelemmering, ijsbelemmering, windbelemmeringen vanaf windkracht
2. transportmoeilijkheden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, storingen in het bedrijf van Bikevent of in het bedrijf waarvan Bikeprevent, haar materialen,
of diensten betrekt.
3. Bikeprevent is verplicht de klant zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te stellen. In geval van overmacht is Bikevent bevoegd zijn verplichtingen op te schorten, met uitzondering van die verplichtingen die reeds opeisbaar waren.
4. Indien de overmachttoestand al dan niet onderbroken, langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft Bikeprevent het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, voor zover betreft het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval kan de klant nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade en is de betaling van het wel geleverde terstond opeisbaar.

Artikel 8: aansprakelijkheid
1. Indien de uitvoering van een overeenkomst om welke reden dan ook wel leidt tot aansprakelijkheid, is Bikeprevent in elk geval nimmer voor meer aansprakelijk dan voor 50% van de factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende order, met een maximum van € 5.000 . is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
2.  Bikeprevent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door hem, ten behoeve van de klant, uitgevoerde order.
3. De klant vrijwaart Bikeprevent tegen alle schadeclaims van deze derden.
4. Bikeprevent is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die aan hem, door of namens de klant ter beschikking zijn gesteld. Zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Bikeprevent is nimmer aansprakelijk voor letselschade bij verhuur of inhuren van Bikeprevent Racks & Locks op een evenement van een andere partij, wanneer de Racks zijn ingehuurd door een andere partij dient men zorg te dragen voor een veilige omgeving voor zijn deelnemers en bij wind of andere natuur verschijnselen waarbij gevaar dreigt, de Racks te ankeren/ vast te zetten of het evenement te annuleren. Bikeprevent is ook nimmer aansprakelijk voor letselschade wanneer deelnemers van de partij die Bikeprevent heeft ingehuurd bij of rondom de Racks rondhangen wanneer er wordt op of afgebouwd door Bikevent of het personeel daarvan. De partij die Bikeprevent heeft ingehuurd moet zorgdragen dat de omgeving rondom leeg is. Bikeprevent is nimmer aansprakelijk voor geleden schade of letselschade aan derde op het evenement van een partij waarbij Bikeprevent is ingehuurd.
6.Bij het veranderen of toedoen eigen materialen van de standhouder of van de klant nadat de Racks door Bikeprevent is geplaatst, bijvoorbeeld bij het veranderen van de opzet of veranderen of staanders of spullen monteren op de Racks waarbij deze onstabiel wordt, is Bikeprevent nimmer aansprakelijk voor schade of letselschade of schade van elke vorm dan ook.

Artikel 9: elektronische berichtgeving
1. Bikeprevent is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van de tussen Bikeprevent, en de klant uitgewisselde elektronische gegevens.

Artikel 10: toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door Bikevent gesloten overeenkomsten dienen te worden behandeld door de bevoegde rechter te Amersfoort.

Artikel 11: toepasselijkheid
1. In opdracht van diverse Organisaties verhuurt Bikeprevent Racks ten behoeve van de Toertochten.

Artikel 12: onderhuur en bruikleen
1. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om de van Bikeprevent, gehuurde goederen aan derden onder te verhuren en/of in buikleen te geven.
2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: aansprakelijkheid huurder
1. De huurder zal zich gedurende de huurtijd als een goed huurder gedragen en de goederen uitsluitend gebruiken overeenkomstig hun bestemming.
2. Vanaf het moment dat de gehuurde goederen aan de huurder zijn geleverd en daarmee in de macht van de huurder of van een door de huurder aan te wijzen derde(n) wordt gebracht, is de huurder aansprakelijk voor de schade aan of veroorzaakt door de gehuurde goederen. Indien dit laatste zich voordoet, vrijwaart de huurder Bikeprevent tegen alle schadeclaims van deze derde(n).
3. Artikel 18 lid 2 is eveneens van toepassing ingeval de huurder Bikeprevent opdracht geeft de Racks op te bouwen.
4. Artikel 18 lid 2 is niet van toepassing indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 16. In dit geval is de derde aansprakelijk voor de gehuurde goederen.
5. Indien de huurder gebruik maakt van de diensten van arbeidskrachten van Bikeprevent, vallen deze personen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
6. De huurder vrijwaart Bikeprevent tegen schadeclaims voortvloeiende uit schade veroorzaakt door de arbeidskrachten ex artikel 18 lid 5.
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 14: beëindiging van de overeenkomst.
1. Indien de vergunning voor de toertocht wordt ingetrokken/niet wordt verlengd, kan de huurder de huurovereenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Bikeprevent te geschieden.
2. Indien de huurder besluit de vergunning voor de toertocht te beëindigen, wordt dit voornemen gelijk gesteld met het einde van de huur van Racks. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Bikeprevent te geschieden.
3. Indien de huurder besluit niet langer goederen van Bikeprevent wil huren, wordt dit voornemen gelijk gesteld met het einde van het evenement. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Bikeprevent te geschieden.

Artikel 15: klachten
1. Klachten met betrekking tot de hoedanigheid van de verhuurde goederen, waaronder, doch niet uitsluitend de staat, de soort, de aantallen etc. dienen dezelfde dag als die van in ontvangst name aan Bikeprevent en te worden medegedeeld, waarna de gebreken voor rekening en risico van huurder komen.
2. Wordt de klacht tijdig gemeld, zal Bikeprevent zich inspannen om voor vervanging van de goederen zorg te dragen dan wel ze te laten repareren.
3. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid vaneen klacht.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 16: transport
1. Bikeprevent draagt zelf zorg voor het transport van de goederen en geschiedt geheel voor
risico van Bikeprevent. Indien en voor zover bij het opzetten van de rekken wordt gedaan door de huurder, geschiedt dit geheel voor risico van de huurder.
2. Indien Bikeprevent zorgdraagt voor het transport van de goederen zullen de goederen uitsluitend worden afgeleverd op de begane grond, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 17: weer
1. In het geval van dermate slechte weersomstandigheden, waarbij één en ander ter beoordeling Bikeprevent van, is Bikeprevent gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren zonder enige gehoudenheid tot schade- of enig andere vergoeding jegens de huurder. Reeds ontvangen bedragen zullen door Bikeprevent aan de huurder worden geretourneerd.
2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 18: toepasselijkheid algemene bepalingen
1. De artikelen zoals opgenomen onder hoofdstuk 1 “Algemene Bepalingen” zijn van overeenkomstige
toepassing op de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 19: Duur en beëindiging van de huurovereenkomst
1. De duur van de huurovereenkomst wordt aangegaan voor één of meerdere dagen (duur evenement).
2. De huurtijd van de rekken is maximaal negen uur per evenementen dag inclusief opbouw, tenzij het een meerdaags evenement betreft in overleg met organisatie.
3. De rekken worden in overleg met de organisatie uiterlijk 1 uur voor aanvang starttijd opgezet. .
4. Mochten de rekken langer dan de negen uren nodig zijn i.v.m. uitloop van evenement of starttijd, dan zal boven de negen uren een extra toeslag van € 2, - per rack en per uur worden berekend bovenop de standaard prijs.
1. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds schriftelijk en per aangetekende post opzeggen, met dien verstande dat de huurder dan het navolgende verschuldigd is:
2. Bij opzegging met meer dan twee weken voorafgaand aan de huurtijd 25% van de huurprijs; Bij opzegging korter dan twee dagen voorafgaand aan de huurtijd zal 50% van de huurprijs;

Artikel 20: Achtergebleven fietsen.
Indien er bij het einde van de verhuurtijd nog fietsen aan het Rack vergrendeld staan, zullen deze in overleg met organisatie worden verwijderd en in beheer van de organisatie of vereniging van de toertocht worden overgedragen.

Artikel 21: Fietsveiligheid.
Indien een deelnemer zijn pincode vergeten is kan een medewerker van Bikeprevent deze met de mastercode ontgrendelen. Om eventueel misbruik van deze mogelijkheid te voorkomen wordt met medeweten van de tourorganisatie een wachttijd van 5 minuten in acht genomen voordat de fiets wordt meegegeven.
De organisatie van de toertocht zal de deelnemers hierop attenderen bij ingebruikname.

Copyright © 2016 Bikeprevent
KVK 64877728